Ko Levi me te Tokotoko a Koro


Ko Levi me te tokotoko a Koro
He rapa i te tokotoko a Koro te mahi nui mā Levi. Kua ngāro hoki, kāore e mōhiotia nā wai i whanako. Ka rere ake a Levi i te whenua, ka pātai ki ngā manu, nā wai rā ka kitea i wāhi kē.